Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө ба орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр

Байгаль хамгаалах төлөвлөгөө
Төслийн байгаль хамгаалах төлөвлөгөө гэж байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээгээр тогтоосон сөрөг нөлөөллийг багасгах, арилгах арга хэмжээ, түүнийг хэрэгжүүлэх хугацаа, шаардагдах хөрөнгө зардлыг тусгаж аж ахуйн үйл ажиллагаанд мөрдлөг болгохыг хэлнэ.
Ач холбогдол: Төслийн үйл ажиллагааны чиглэл, хүчин чадлаас хамааран байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл нь өөр хоорондоо ялгаатай байдаг. Төсөл хэрэгжүүлэгч байгаль хамгаалах төлөвлөгөөтэй байснаар дараах давуу талуудтай байна. Үүнд:

Хаягдал гялгар уут боловсруулах үйлдвэр

Үйлдвэрийн бүрэлдэх хэсэг

  1. Туузан дамжуурага
  2. Бутлуур
  3. Угаагч
  4. Халаагч /Boiler/
  5. Боловсруулах бункер
  6. Ус шавхах төхөөрөмж
  7. Хатаалтын систем
  8. Үлээгч

Энэхүү үйлдвэрийн шугам нь хаягдал гялгар уутийг дахин боловсруулж түүхий эд болгон бэлтгэх зориулалттай. PE, PP, PS, PET, EVA, ABS зэрэг гялгар уутийг түүхий эд болгон ашиглаж болно.
Техникийн үзүүлэлт:

Иргэн өмчлөлийн болон эзэмшлийн газартаа тарьсан модоо өмчлөх эрхтэй.

Иргэн өмчлөлийн болон эзэмшлийн газартаа тарьсан модоо өмчлөх эрхтэй.

БОНХ, Сангийн Сайдын 2013 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн хамтарсан тушаалаар иргэн хүн өөрийн өмчлөлийн болон эзэмшлийн газартаа тарьсан таримал ойгоо өмчлөх эрхтэй боллоо. Ойн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллага ч өөрийн эзэмшлийн мөн ойн сангийн бус газарт зориудаар тарьж ургуулсан ойгоо өмчилнө. Харин өмчлүүлсэн таримал ойн доорхи газар, газрын хэвлий өмчлөлд хамаарахгүй юм. Мөн өмчлөгч нь зөвхөн Монгол Улсын иргэн, хуулийн этгээд байхаар заажээ.

Ойн хэвийн өсөлтөнд сөргөөр нөлөөлөх үйл ажиллагаа явуулахыг хуулиар хориглодог.

Ойн хэвийн өсөлтөнд сөргөөр нөлөөлөх үйл ажиллагаа явуулахыг хуулиар хориглодог.

УИХ-аас 2012 оны 5 сард Ойн тухай хуулийг баталсан. Монгол Улсын Ойн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлд ойд хориглох үйл ажиллагааны жагсаалтыг оруулжээ. Ойн хэвийн өсөлт, нөхөн сэргэлтийг хангах, хүний үйл ажиллагааны сөрөг нөлөөллөөс ойг хамгаалах зорилгоор дараахи үйл ажиллагаа явуулахыг хориглосон байна.Үүнд: