ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ТУРШЛАГА

“Хөтөч Монгол” ХХК болон “Ногоон Хөгжлийн Хөтөч” ТББ нь олон чиглэлээр өргөн дэлгэр үйл ажиллагаа явуулж ирсэн билээ. Бид төрийн болон олон улсын байгууллагууд мөн хувийн хэвшлийн захиалгаар олон тооны төсөл, хөтөлбөр, судалгаа хэрэгжүүлсэн бөгөөд эдгээр үйл ажиллагааны товч хураангуй болон холбогдох зарим тайлангуудын жагсаалтыг энд толилуулж байна. Түүнчлэн энд зөвхөн Байгаль орчны нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний томоохон ажлуудыг онцгойлов.
Эрхэм таны хүсэлтээр Байгаль орчны нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайлангаас бусад сонирхсон тайланг хуваалцах боломжтой.